** DIRIGENTES DO ÀSÈ KYEOWJÌ **

 

       Dirigentes do Àsè Kyeowjì             Dirigentes do Àsè Kyeowji

Waldo ty Òsóòsì

Bàbálórìsà, Awòrò e Olòiyè

Do Àsè Kyeowjì 

Ronaldo ty Òlóògúnèdé

Kékèrè-Awò e Olòiyè

Do Àsè Kyeowjì 

 

                    Dirigente do Àsè Kyeowji                 Dirigentes do Àsè Kyeowjì

Nice ty Òsún

Iyàmórò e Ojóiyè

Do Àsè Kyeowjì 

Yasmim ty Oyà

Iyàlásè, Oiye e Herdeira

Do Àsè Kyeowjì